herbicide

Herbicides
វ៉ុនដឺ 700WP
វ៉ុនដឺ 700WP 345WP ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលដុះមានប្រសិទ្ធភាពេជ្រាបចូល....
គុណប្រយោេជន៍...

របៀបប្រើប្រាស់
ស៊ុបភើ ឃ្លីន 30WP
ស៊ុបភើ ឃ្លីន 30WP ជាថ្នាំដែលមានការកំចាត់រហ័ស ដូចជា ​មមាចត្នោត......
គុណប្រយោេជន៍...

របៀបប្រើប្រាស់
លីដូ
លីដូ ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលដុះមានប្រសិទ្ធភាពេជ្រាបចូល....
គុណប្រយោេជន៍...

របៀបប្រើប្រាស់
លីដា
លីដា​ ជាថ្នាំដែលមានការកំចាត់រហ័ស ដូចជា ​មមាចត្នោត......
គុណប្រយោេជន៍...

របៀបប្រើប្រាស់
អ៊ីហ្សី 10WP
អ៊ីហ្សី 10WP ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលដុះមានប្រសិទ្ធភាពេជ្រាបចូល....
គុណប្រយោេជន៍...

របៀបប្រើប្រាស់
Facebook
Our Map
Powered by Blogger.
^Top