ស៊ុបភើ ឃ្លីន 30WP

ស៊ុបភើ ឃ្លីន 30WP


ស៊ុបភើ ឃ្លីន 30WP ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលដុះមានប្រសិទ្ធភាពេជ្រាបចូល....
គុណប្រយោជន៏
ស៊ុបភើរ ស័ល 345WP ជាថ្នាំកំចាត់ស្មៅក្រោយពេលដុះមានប្រសិទ្ធភាពជ្រាបចូល។ ជំនាញកំចាត់ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្មៅស្លឺកធំ បរិមាណប្រើប្រាស់តិចសន្សំប្រាក់ចំណាយ។
របៀបប្រើប្រាស់

ប្រភេទស្មៅ បរិមាណប្រើ ពេលវេលាបាញ់
ជន្ទល់ភ្នំ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយក្ងោក ស្មៅស្លឹកធំ និងកក់គ្រប់ប្រភេទ។ លាយ១៥មល/លីត្រ ៥-១៥ថ្ងៃក្រោយពេលព្រួស

កំណត់ចំណាំ
-បង្ហូរទឺកចេញពីក្នុងស្រែមុនពេលបាញ់ថ្នាំ ដោយទុកទឹកទិចៗក្នុងស្រែពេលបាញ់ថ្នាំ។ ញ្ចូលទឹកចូលស្រែវិញ ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំរយ:ពេល១ទៅ២ថ្ងៃ។ទុកទឹកក្នុងស្រែឲ បានកាន់តែយូរកាន់តែល្អ។ -មិមត្រូវទុកស្រែស្ងួត មុន ឬ ក្រោយពេលបាញ់ថ្នាំ។ ហាមបាញ់ថ្នាំពេលសីតុណ្ហភាព២០c។ -ពេលវេលាបាញ់ថ្នាំល្អបំផុតះ​ ​​ស្មៅមានស្លឹកពី១,៥-៣ស្លឹក ឬ ក្រោយពេល​ព្រួស​ពី ៧-១២ថ្ងៃ។ -ហាមបាញ់ថ្នាំជាន់លើគ្នា។
Facebook
Our Map
Powered by Blogger.
^Top