ក្លៀស្លាត 650WP Deleted


ក្លៀស្លាត 650WP
ជាថ្នាំកំចាត់​ជំងឺដូចជា ជំងឺឆេះស្លឹក​​ រលាកកួរ ស្វិតគ្រាប់​​​.....
អត្ថប្រយោជន៍
ជាថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់​ជំងឺរលាកដោយ​ផ្សិត រលាកគែមស្លឹក រលាកកួរស្រូវ ស្រពោនកួរ​ និង​ ស្អុយលើផ្លែស្វាយ ជួយឲស្លឹកឈររឹងមាំ
របៀបប្រើប្រាស់

ដំណាំ កក្តាចង្រៃ បរិមាណ
ស្រូវ ជំងឺឆេះស្លឹក រលាកកួរ ស្តុកគ្រាប់ស្វិត ១៦ក្រាម/១៦លីត្រ
ស្វាយ អុជស្លឹក​ រលួយច្រេះផ្លែ ១៦ក្រាម/១៦លីត្រ

ចំណាំ
ដើម្បីឲស្រូវមានគ្រាប់ ភ្លឺរលោងគ្មានជំងឺរលាកកួរស្រូវ ប្រើថ្នាំបាញ់ដូចជា
-លើកទី១ នៅពេលចេញដង្ហើម
-លើកទី២ នៅពេលចេញស្រុុះ
-លើកទី៣ នៅពេលអោនមេ។
Powered by Blogger.
^Top